Văn bản pháp luật

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ngày 14/5/2023 của Chính phủ

Nhấn vào file chi tiết đính kèm!

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)