Văn bản pháp luật

Quyết định xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 năm 2017

Quyết định số 2002/QĐ-BYT Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 12 - năm 2017 ngày 4 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế, xem Nội dung chi tiết.

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu  "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, xem Nội dung chi tiết.

(Nguồn tin: )