Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch: H/d xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức KH&CN công lập của Bộ TC – Bộ KHCN ngày 25/8/2014