Văn bản pháp luật

Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Nhấn vào file chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Chính phủ)