Tạp chí

Đánh giá đặc điểm nông sinh học cây ban Âu di thực tại Bắc Hà-Lào Cai - Trần Danh Việt, Đào Văn Núi, Nguyễn Văn Hùng, Lê Đình Phương, Nguyễn Bá Hưng, Trần Thị Kim Dung, Phạm Thanh Huyền

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 123 - 128)

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CÂY BAN ÂU DI THỰC TẠI BẮC HÀ-LÀO CAI

Trần Danh Việt*, Đào Văn Núi, Nguyễn Văn Hùng, Lê Đình Phương,

Nguyễn Bá Hưng, Trần Thị Kim Dung, Phạm Thanh Huyền

Viện Dược liệu

*Email: trandanhviet@gmail.com

(Nhận bài ngày 19 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Ban Âu (Hypericum perforatum L.) là cây thảo dược có giá trị dược liệu cao, được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là chữa các bệnh về trầm cảm. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá các đặc điểm nông sinh học. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được đặc điểm hình thái, sinh trưởng, phát triển và năng suất dược liệu, năng suất hạt, hàm lượng hoạt chất cây ban Âu di thực tại Bắc Hà-Lào Cai. Cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo đến khi ra hoa rộ là 219 ngày (thời điểm thu dược liệu tối ưu), thời gian từ gieo đến khi quả chín thu hạt khoảng giữa tháng 8 là 272 ngày, năng suất dược liệu đạt 2,82 tấn/ha, năng suất hạt đạt 460,33kg/ha. Hàm lượng hypericin đạt cao (0,104%) vượt so với tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 34 (0,04%).

Từ khóa: Ban Âu, Đặc điểm nông sinh học, Hypericum perforatum L.

Summary

Assessment Agronomic Characteristics of the Introduced

Hypericum perforatum L. in Bac Ha-Lao Cai

St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) is a highly valuable medicinal herb, used for treatments of depression and neuralgic disorders at many places in the world. This research aimed to assess agronomic characteristics of introduced St. John's Wort cultivated at Bac Ha province in Viet Nam. Its morphological characteristics, growth and development posibility, and productivities (medicinal material yield, seed yield and content of hypericin) were evaluated. Growth period from sowing to full flowering was 219 days (the optimal moment for harvest), the period from sowing to ripen fruit (middle August) was 272 days. Then herbage yield was 2.82 tonnes per hectare, seed yield reached 460.33 kg per hectare and hypericin content (0.104%) was much higher than that in the Pharmacopoeia of the USA (USP 34) (0.04%).

Keywords: St. John's Wort, Hypericum perforatum L., Agronomic characteristics, Herbage yield.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)