Tạp chí

Khảo sát tác dụng của các bột chiết từ sâm Việt Nam trồng trên sự rút ngắn giấc ngủ pentobarbital gây bởi stress cô lập - Dương Hồng Tố Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Minh Đức

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 109 - 113)

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA CÁC BỘT CHIẾT TỪ SÂM VIỆT NAM TRỒNG TRÊN SỰ RÚT NGẮN GIẤC NGỦ PENTOBARBITAL

GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP

Dương Hồng Tố Quyên1, Nguyễn Thị Thu Hương2, Nguyễn Minh Đức3,4,*

1Bệnh viện Y Học Cổ Truyền tp. Hồ Chí Minh, 2Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh

3Khoa Dược, Đại học Y Dược tp. Hồ Chí Minh, 4Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng tp. Hồ Chí Minh

*Email: ducng@hcm.vnn.vn

(Nhận bài ngày 14 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) với thành phần hóa học chủ yếu là saponin, đặc biệt majonosid R2 là saponin thuộc nhóm occotilol. Trước đây đã có nghiên cứu chứng minh sâm Việt Nam hoang dại cũng như majonosid R2 có tác dụng tăng lực, chống stress, chống trầm cảm, chống oxy hóa, giúp giấc ngủ tốt hơn. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tác dụng của bột chiết cồn 45% từ sâm Việt Nam trồng 6 tuổi trên sự rút ngắn giấc ngủ pentobarbital gây bởi stress cô lập. Đồng thời so sánh tác dụng này với bột chiết cồn 45% từ nhân sâm trồng 6 tuổi. Kết quả cho thấy bột chiết sâm Việt Nam trồng 6 năm tuổi ở ba liều thử nghiệm 50 mg/kg, 100 mg/kg và 200 mg/kg kéo dài thời gian ngủ pentobarbital tương ứng 60,6% với p < 0,01, 114,8% (p < 0,05) và 32% (p < 0,05) so với lô chứng stress. Bột chiết nhân sâm chỉ có liều 50 mg/kg có tác dụng kéo dài thời gian ngủ pentobarbital 61,7% (p < 0,05) so với lô chứng stress. Bột chiết nhân sâm liều 100, 200 mg/kg chưa thể hiện tác dụng điển hình.

Từ khóa: Sâm Việt Nam trồng, Nhân sâm, Pentobarbital, Stress cô lập, Panax vietnamensis, P.ginseng.

Summary

Study on the Effect of Cultivated Vietnamese Ginseng Extracts on Social Isolation Stress–Induced Decrease in Pentobarbital Sleeping Time in Mice

Many previous studies revealed that wild Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) has many saponin constituents, expecially the major occotilol-type saponin majonoside R2 which has more characteristic effects such as anti-fatigue, anti-stress, anti-depression, and antioxidant effects, causing better sleep. The aim of this study is to investigate effect of six-year-old cultivated Vietnamese ginseng 45% ethanol extract on social isolation stress-induced decrease in sleeping time. Six-year-old cultivated Panax ginseng extract was used as reference extract. The results indicated that Vietnamese ginseng extract at doses of 50, 100, and 200 mg/kg lengthened pentobarbital sleeping time in socially isolated mice by 60.6%, 114.8%, and 32% respectively compared with untreated stress control. Only cultivated Panax ginseng extract at dose of 50 mg/kg exhibits the increase in the pentobarbital-induced sleep, while doses of 100 and 200 mg/kg presents no considerable effects.

Keywords: Cultivated Vietnamese ginseng, Panax ginseng, Pentobarbital, Social isolation stress. 

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)