Tạp chí

Flavonoid phân lập từ cây tầm bóp - Hoàng Thái Hòa, Nguyễn Thượng Dong, Trần Thị Oanh, Lê Việt Dũng, Huỳnh Đăng Khoa, Đào Thị Thanh Hiền

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 72 - 77)

FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ CÂY TẦM BÓP

Hoàng Thái Hòa1,*, Nguyễn Thượng Dong1, Trần Thị Oanh2, Lê Việt Dũng1,

Huỳnh Đăng Khoa3, Đào Thị Thanh Hiền4

1Viện Dược liệu; 2Bộ Y tế; 3Cao Đẳng Y tế Huế; 4Đại học Dược Hà Nội
*Email: thaihoavietnam@yahoo.com

(Nhận bài ngày 27 tháng 02 năm 2017)

Tóm tắt


Năm flavonoid (1 - 5) đã được phân lập từ phân đoạn ethyl acetat cây tầm bóp (Physalis angulata L.) thu hái ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định gồm quercetin (1), quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranosid (2), quercetin 3-O-β-D-glucopyranosid (3), myricetin 3-O-α-L-rhamnopyranosid (4) và quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosid (5) dựa trên cơ sở các dữ liệu phổ thực nghiệm MS, NMR và so sánh với các dữ liệu phổ NMR đã công bố. Trong số các hợp chất trên, hợp chất 2 và 4 lần đầu tiên được công bố phân lập từ cây này.
Từ khóa: Cây tầm bóp, Physalis angulata L., Flavonoids.

Summary
Flavonoids Isolated from Physalis angulata L.


Five flavonoids (1 – 5) were isolated from an ethyl acetate extract of Physalis angulata L. growing in Gia Lam district, Ha Noi city, Vietnam. The structures of these compounds were identified to be quercetin (1), quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside  (2), quercetin 3-O-β-D-glucopyranoside (3), myricetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside (4), and quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside (5) based on the basis of MS and NMR analysis, and in comparison with the published NMR data. Among them, compounds 2 and 4 were isolated from this plant for the first time.
Keywords: Physalis angulata L., Flavonoids.

 

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)