Tạp chí

Khảo sát tác dụng của bột chiết sâm Việt Nam trồng trên tổn thương oxy hóa tế bào não gây bởi stress cô lập - Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Hồng Tố Quyên, Nguyễn Minh Đức

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 93 -98)

KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA BỘT CHIẾT SÂM VIỆT NAM TRỒNG

TRÊN TỔN THƯƠNG OXY HÓA TẾ BÀO NÃO GÂY BỞI STRESS CÔ LẬP

Nguyễn Hoàng Minh1, Nguyễn Thị Thu Hương1,*,

 Dương Hồng Tố Quyên2, Nguyễn Minh Đức3,4

1Trung tâm Sâm và Dược liệu tp. Hồ Chí Minh; 2Bệnh viện Y Học Cổ truyền tp. Hồ Chí Minh;

 3Khoa Dược, Đại Học Y Dược tp. Hồ Chí Minh; 4Khoa Dược, Đại Học Tôn Đức Thắng tp. Hồ Chí Minh

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 14 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tác dụng của bột chiết sâm Việt Nam trồng 6 tuổi trên tổn thương oxy hóa tế bào não gây bởi stress cô lập. Bột chiết nhân sâm trồng 6 tuổi và majonosid R2 (hoạt chất chính trong sâm Việt Nam) được sử dụng như chất đối chiếu. Kết quả cho thấy stress cô lập gây tổn thương peroxy hóa tế bào não và việc cho uống bột chiết sâm Việt Nam trồng ở 2 liều thử nghiệm 200 mg/kg và 500 mg/kg trong 14 ngày làm giảm hàm lượng malonyl dialdehyd (MDA) trong não 23,5% (p < 0,05), 34,6% (p < 0,05) và hàm lượng glutathion (GSH) trong não tăng 60,6% (p < 0,05), 63,2% (p < 0,05), đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng stress. Bột chiết nhân sâm liều 200 mg/kg, 500 mg/kg trong 14 ngày làm giảm hàm lượng MDA trong não 24% (p < 0,05), 30,4% (p < 0,05) và hàm lượng GSH trong não tăng 110,5% (p < 0,05), 68,6% (p < 0,05), đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng stress. Kết quả nghiên cứu cho thấy bột chiết sâm Việt Nam trồng có tác dụng bảo vệ tế bào não, chống lại sự tổn thương oxy hóa gây bởi stress cô lập.

Từ khóa: Sâm Việt Nam trồng, Nhân sâm, Stress cô lập, Malonyl dialdehyd (MDA), Glutathion (GSH), Panax vietnamensis, P.ginseng.

Summary

Study on the Effect of Cultivated Vietnamese Ginseng Extract on Social Isolation Stress–Induced Oxidative Damage in Mouse Brain

The aim of this study was designed to investigate the effect of total powdered extract from six-year-old cultivated Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) on social isolation stress-induced oxidative damage in mouse brain. Simultaneously, six-year-old cultivated Panax ginseng powdered extract was used as a reference. Majonoside R2, a major component of Vietnamese ginseng also was used as a reference. The result revealed that social isolation stress induced oxidative damage in the mouse brain and oral administration with Vietnamese ginseng extract at doses of 200 mg/kg and 500 mg/kg in 14 days expressed a decrease in malonyl dialdehyd levels by 23.5% (p < 0.05), 34.6% (p<0.05) and an increase in glutathione (GSH) levels by 60.6% (p < 0.05), 63.2% (p < 0.05) in mouse brain, respectively compared to the control group. Panax ginseng extract at the same doses of 200 mg/kg and 500 mg/kg witnessed a decrease in MDA levels by 24% (p < 0.05), 30.4% (p < 0.05) and a rise in glutathione levels by 110.5% (p < 0.05), 68.6% (p < 0.05), respectively which are significantly compared to the controls. The present results indicate that cultivated Vietnamese ginseng has the neuroprotective effect against social isolation stress–induced brain oxidative damage.

Keywords: Cultivated Vietnamese ginseng, Panax vietnamensis, Panax ginseng; Social isolation stress, Malonyl dialdehyd (MDA), Glutathione (GSH).

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)