Tạp chí

Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh của hỗn hợp cao chiết từ các dược liệu bạch quả, hoàng kỳ, đan sâm, đương quy so sánh với cao bạch quả trên dòng tế bào NG 108-15 - Trần Việt Hùng, Phạm Thị Nguyệt Hằng

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 104 - 109)

TÁC DỤNG BẢO VỆ TẾ BÀO THẦN KINH CỦA HỖN HỢP CAO CHIẾT TỪ

CÁC DƯỢC LIỆU BẠCH QUẢ, HOÀNG KỲ, ĐAN SÂM, ĐƯƠNG QUY

SO SÁNH VỚI CAO BẠCH QUẢ TRÊN DÒNG TẾ BÀO NG 108-15

Trần Việt Hùng1, Phạm Thị Nguyệt Hằng2,*

1Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; 2Viện Dược liệu

*Email: pnhang2004@yahoo.com

(Nhận bài ngày 19 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ tế bào NG 108-15 của hỗn hợp cao chiết từ các dược liệu bạch quả, hoàng kỳ, đan sâm, đương quy so sánh với cao bạch quả riêng lẻ. Đối chứng dương được dùng trong nghiên cứu này là cao chiết bạch quả. Trong nghiên cứu này, đầu tiên chúng tôi tiến hành thăm dò để lựa chọn được nồng độ H2O2 và nồng độ mẫu nghiên cứu phù hợp. Tiếp theo, chúng tôi đánh giá khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gây bởi H2O2 của mẫu nghiên cứu và cao chiết bạch quả bằng thử nghiệm MTT. Kết quả đã cho thấy cả mẫu nghiên cứu và cao chiết bạch quả với liều từ 10-200 µg/ml đều có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương gây bởi H2O2, phụ thuộc nồng độ.

Từ khóa: Bảo vệ tế bào thần kinh, NG108-15, Cao chiết bạch quả, hoàng kỳ, đan sâm, đương quy, H2O2, MTT.

Summary

Neuroprotective Effect of Combined Crude Extracts (Ginkgo biloba  Lin., Radix Astragali, Radix Salviae miltiorhizae, Radix Angelicae sinensis) in Comparison with Ginkgo biloba Extract Against H2O2-Induced NG108-15 Cells Damage

The aim of this study is to evaluate the neuroprotective effect of combined crude extracts, including Ginkgo biloba Lin., Radix Astragali, Radix Salviae miltiorhizae and Radix Angelicae sinensis by measuring the protection of neuroblastoma cells from H2O2-induced oxidative injury. Ginkgo biloba extract was used as positive control. We first conducted to investigate the concentrations of H2O2, combined crude extract and Ginkgo biloba extract for this study. Next, the neuroprotective effect of combined crude extract and Ginkgo biloba extract were assessed by measuring the cell viability and protection against H2O2-induced damage cells by MTT assay. The results showed that both combined crude extract and the Ginkgo biloba extract at the concentration of 10-200 µg/ml were concentration-dependently effective in protecting the cells from H2O2-induced injury.

Keywords: Neuroprotective activity, NG108-15 cells, Crude extracts of Ginkgo biloba Lin., Radix Astragali, Radix Salviae miltiorhizae, Radix Angelicae sinensis, MTT assay.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)