Tạp chí

TCDL 1 17 bài 10

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 51-54)

 

 

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ACID URIC CỦA TỎA DƯƠNG

TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Nguyễn Thùy Dương1,*, Nguyễn Thị Hồng Anh2, Phan Thị Thu Hiền1, Đỗ Thị Hà2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Viện Dược liệu

*Email: duongnt@hup.edu.vn

(Nhận bài ngày 04 tháng 01 năm 2017)

Tóm tắt

Trên mô hình gây tăng acid uric cấp bằng kali oxonat, cao toàn phần tỏa dương với liều 300 mg/kg/ngày, uống liên tục trong 5 ngày có tác dụng làm giảm nồng độ acid uric huyết thanh chuột nhắt trắng thực nghiệm, tỷ lệ giảm so với chứng bệnh là 30,2%. Hơn nữa, cao toàn phần toả dương với liều 300 mg/kg thể hiện khả năng ức chế hoạt độ xanthin oxidase ở gan chuột nhắt trắng với phần trăm ức chế là 8,3%, gợi ý cho cơ chế tác dụng hạ acid uric của tỏa dương.

Từ khóa: Hạ acid uric, Balanophora laxiflora, Tỏa dương, Ức chế xanthin oxidase.

Summary

Hypouricemic Effects of Balanophora laxiflora Hemsl. on Serum Uric Acid Level and Liver Xanthine Oxidase Activity in Potassium Oxonate-Pretreated Mice

The effect of the extract of Balanophora laxiflora Hemsl. on the serum uric acid level were investigated using hyperuricemic mice induced by potassium oxonate. When administered per orally at doses of 300 mg/kg for 5 days, the extract of Balanophora laxiflora reduced the serum uric acid level by 30,2%. Furthermore, this extract at the above-mentioned dose inhibited significantly mouse liver xanthine oxidase activity. These results suggested that hypouricemic effects of Balanophora laxiflora may be achieved by the xanthine oxidase inhibition.

Keywords: Balanophora laxiflora, Hypouricemic, Xanthine oxidase.

(Nguồn tin: )