Tạp chí

TCDL 1 17 bài 2

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 9 - 14)

 

 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA CÂY BÀN LONG SÂM

 Ở THANH TRÌ, HÀ NỘI

Nguyễn Hoàng Tuấn1,*, Đỗ Thị Thúy Hòa2

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Y Dược Thái Nguyên

*Email: tuandl50@yahoo.com

(Nhận bài ngày 08 tháng 12 năm 2016)

Tóm tắt

Bài báo công bố các đặc điểm hình thái, vi phẫu của cây bàn long sâm thu hái ở Thanh Trì (Hà Nội). Đã giám định được tên khoa học của loài là Spiranthes sinensis (Pers.) Ames, thuộc họ Lan (Orchidaceae). Kết quả này góp phần nhận biết và tiêu chuẩn hóa dược liệu. Đặc điểm hình thái cây đặc trưng như: Hoa màu tím đỏ hoặc hồng, lá bắc hình trứng, đài lưng nhẵn. Đặc điểm vi phẫu rễ: thấy rõ đai caspary nhưng đai caspary không có cấu tạo đặc trưng giống như phần lớn các loài cây một lá mầm khác.

Từ khóa: Bàn long sâm, Đặc điểm hình thái, Đặc điểm bột, Sâm cuốn chiếu.

Summary

Study on Morphological and Microscopical Characteristics of

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames

Collected at Thanh Tri District, Hanoi City

Research on morphological and microscopical characteristics of Ban long sam collected at Thanh Tri district, Hanoi city. The scientific name was identified such as Spiranthes sinensis (Pers.) Ames belonging to Orchidaceae family. The results provide morphological and microscopical characteristics for identification and standardization of Spiranthes sinensis (Pers.) Ames. Morphological characteristics: flowers purplish red or pink; floral bracts, ovary, and sepals glabrous. Microscopical characteristics of the roots: caspary belt evident, but different to most other monocotyledonous species.

Keywords: Bàn long sâm, Morphological characteristics, Spiranthes sinensis.

 

 

(Nguồn tin: )