Tạp chí

TCDL 1 17 bài 5

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 24 - 29)

 

 

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ

HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦ NGẢI ĐEN

Bùi Kim Anh1,*, Đoàn Duy Tiên1, Phạm Gia Điền1, Hồ Đắc Hùng1,

 Phạm Quang Dương1, Vũ Đình Hoàng2

1Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

2Viện Kỹ thuật Hóa học - Đại học Bách Khoa Hà Nội

*Email: anhvhh@gmail.com

(Nhận bài ngày 28 tháng 11 năm 2016)

Tóm tắt

Từ dịch chiết methanol của thân rễ ngải đen (Kaempferia parviflora) đã phân lập được 6 hợp chất tectochrysin (1), apigenin 7,4'-dimethyl ether (2) 3,5,7-trimethoxyflavon (3), 5,7-dimethoxyflavon (4), β-sitosterol (5) và daucosterol (6). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng việc phân tích các dữ liệu phổ và so sánh với số liệu đã công bố. Cặn chiết MeOH và hợp chất 4 thể hiện hoạt tính độc tế bào ở dòng ung thư biểu mô-KB với giá trị IC50 lần lượt là 55,21 và 14,95 μg/ml.

Từ khóa: Ngải đen, Flavonoid, 5,7- dimethoxyflavon, Hoạt tính gây độc tế bào.

Summary

Preliminary Studies on Chemical Constituents and Bioactivity of Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker

Phytochemical investigation of the methanol extract from the rhizomes of Kaempferia parviflora led to the isolation of 6 compounds, tectochrysin (1), apigenin 7,4'-dimethyl ether (2), 3,5,7-trimethoxyflavone (3) 5,7-dimethoxyflavone (4), β-sitosterol (5), and daucosterol (6). Their structures were elucidated based on the NMR spectroscopic methods and comparison with literature data. The methanol extract and compound 4 were found to inhibit KB cancer cell line with IC50 values of 55.21 and 14.95 μg/ml, respectively.

Keywords: Kaempferia parviflora, Flavonoid, 5,7- Dimethoxyflavone, Cytotoxic activity.

(Nguồn tin: )