Tạp chí

TCDL 1 17 bài 6

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 29 -33)

 

 

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ CẶN ETHYL ACETAT

CỦA TỎA DƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng Anh1, Nguyễn Thị Thu1­­, Đỗ Thị Hà1,*, Nguyễn Thùy Dương2, Lê Vit Dũng1

1Viện Dược liệu; 2 Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 8 năm 2016)

Tóm tắt

Từ cặn ethyl acetat của cây tỏa dương, 4 hợp chất đã được phân lập bao gồm epoxyconiferyl alcohol (1), salicifoliol (2), 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyd (3) và ethyl caffeat (4). Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ như 1D-NMR, ESI-MS và so sánh với các dữ liệu đã công bố. Các hợp chất này đều được phân lập lần đầu tiên từ loài này. Hợp chất 1, 23 được công bố lần đầu tiên từ chi Balanophora.

Từ khóa: Tỏa dương, Dó đất, Epoxyconiferyl alcohol, Salicifoliol, 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyd, Ethyl caffeat.

Summary

Phenolic Compounds Isolated from Ethyl Acetate Extract of Balanophora laxiflora Hemsl.

From an ethyl acetate extract of Balanophora laxiflora,4 compounds have been isolated, including epoxyconiferyl alcohol (1), salicifoliol (2), 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde (3), and ethyl caffeate (4). Their structures were elucidated by extensive spectroscopic methods including 1D-NMR, ESI-MS, and by comparison with published data. This is the first report of these compounds from this species. Compounds 1, 2, and 3 were isolated from genus Balanophora for the first time.

Keywords: Balanophora laxiflora, Balanophoraceae, Epoxyconiferyl alcohol, Salicifoliol, 5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde, Ethyl caffeate.

(Nguồn tin: )