Tạp chí

TCDL 1 17 bài 8

 Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 38 -45)

 

 

CÁC HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ PHẦN RỄ CÂY SÓI NHẬT

THU HÁI TẠI VIỆT NAM

Đỗ Thị Oanh1,*, Phạm Thanh Kỳ2, Lê Việt Dũng3, Phương Thiện Thương3

1Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;

2Đại học Dược Hà Nội; 3Viện Dược liệu

*Email: oanhyhct@gmail.com

(Nhận bài ngày 29 tháng 12 năm 2016)

Tóm tắt

Bằng các phương pháp sắc ký đã phân lập được 5 hợp chất từ rễ của cây sói Nhật thu hái tại Lâm Đồng (Việt Nam). Dựa trên sự phân tích các số liệu phổ ESI-MS, 1D và 2D-NMR và so sánh với các tài liệu đã công bố, cấu trúc hoá học của những hợp chất này được xác định là 5-(hydroxylmethyl)fururaldehyd (SN3), acid glucosyringic (SN5), vanillolosid (SN7), yinxiancaosid C (SN9) và sacaglabosid C (SN12).

Từ khóa: Chloranthus japonicus Sieb., 5-(hydroxylmethyl)fururaldehyd, Acid glucosyringic, Vanillolosid, Yinxiancaosid C và Sacaglabosid C.

Summary              

Isolation of Compounds from the Roots of Chloranthus japonicus Sieb.

Collected in Vietnam

From the roots of Chloranthus japonicus Sieb., collected in Lam Dong province (Vietnam), 5 compounds were isolated by chromatographic methods. Their structures were identified as  5-(hydroxylmethyl)fururaldehyde (SN3), glucosyringic acid (SN5), vanilloside (SN7), yinxiancaoside C (SN9), sacaglaboside C (SN12) by analysis of their ESI-MS, 1D-and 2D-NMR spectra  and in comparison with those reported in the literature.

Keywords: Chloranthus japonicus Sieb., 5-(hydroxylmethyl)fururaldehyde, Glucosyringic acid, Vanilloside, Yinxiancaoside C and Sacaglaboside C.

(Nguồn tin: )