Tạp chí

TCDL 1 17 bài 9

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 45 -50)

 

 

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG HEDERACOSID C VÀ α-HEDERIN TRONG DƯỢC LIỆU THƯỜNG XUÂN TRỒNG TẠI ĐÀ LẠT

Trịnh Thị Điệp1,*, Nguyễn Thị Hoàng Mai1, Phùng Văn Trung2

1Đại học Đà Lạt; 2Viện Công nghệ Hóa học

*Email: dieptt@dlu.edu.vn

(Nhận bài ngày 26 tháng 12 năm 2016)

Tóm tắt

Hàm lượng hederacosid C và α-hederin trong 53 mẫu lá thường xuân trồng tại Đà Lạt được xác định bằng phương pháp HPLC trong khoảng 4,98 – 12,58% và 0 – 1,66%, trong 4 mẫu thân là 3,63 – 4,69% và 0 – 0,13% tính theo khối lượng khô tuyệt đối. Hederacosid C có xu hướng lích lũy trong lá cao hơn trong thân, vào mùa mưa cao hơn mùa khô, trong lá trưởng thành nhiều hơn trong lá non, trong giống lá xanh cao hơn giống lá viền vàng. Hàm lượng α-hederin biến đổi nhiều ở các mẫu không theo xu hướng nào rõ rệt ngoại trừ tích lũy trong lá cao hơn trong thân.

Từ khóa: Cây thường xuân, Hederacosid C, α-hederin, HPLC.

Summary

Evaluation of Hederacoside C and α-Hederin Contents in Hedera helix L.

Cultivated in Dalat

The contents of hederacoside C and α-hederin in 53 samples of ivy leaves and 4 samples of ivy stems collected in Dalat were determined by HPLC to be 4.98 – 12.48% and 0 – 1.66%, and 3.63 – 4.69% and 0 – 0.13%, calculated to the dry materials, respectively. Hederacoside C was accumulated in the leaves more than in the stems, in the wet season more than in the dry season, in the adult leaves more than in the juvenile leaves, and in the full green leaf cultivar higher than in the variegated cultivar. The contents of α-hederin varied a lot without any obvious trend except for the higher accumulation in the leaves than the stems.

KeywordsHedera helix L., Hederacoside C, α-hederin, HPLC.

(Nguồn tin: )