Tạp chí

TCDL 1 17 bài 4

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 1/2017 (Trang 20 -24)

 

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY LẤU

THU HÁI TẠI VIỆT NAM

Lê Việt Dũng1, Vũ Thị Diệp1, Võ Công Đức2, Trần Thanh Hà1,

Hà Vân Oanh3, Đỗ Thị Hà1,*, Trần Minh Ngọc

1Viện Dược liệu; 2Học viện Quân y; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 11 tháng 01 năm 2017)

Tóm tắt

Từ dịch chiết ethanol 96% phần trên mặt đất của cây lấu (Psychotria asiatica L.) đã phân lập được 5 hợp chất β-sitosterol (1), 2-[(N-benzoylphenylalanyl)-amino]-3-phenylpropyl benzoat (2), asperglaucid (3), daucosterol (4) và catechin (5). Cấu trúc các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phổ NMR, MS, kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Trong đó, ba hợp chất 2, 5 lần đầu tiên được phân lập từ cây này.

Từ khóa: Psychotria asiatica, 2-[(N-benzoylphenylalanyl)amino]-3-phenylpropyl benzoat, Asperglaucid, Catechin.

Summary

Chemical Constituents of the Aerial part from Psychotria asiatica L. Collected in Vietnam

Five compounds β-sitosterol (1), 2-((S)-2-benzamido-3-phenylpropanamino)-3-phenylpropyl benzoate (2), asperglaucid (3), daucosterol (4) and catechin (5) were isolated from an ethanol 96% extract of the aerial part of Psychotria asiatica L. Their chemical structures were identified using spectroscopic methods, and comparison with literature data. Compounds 2, 5 have been isolated for the first time from Psychotria asiatica L.

Keywords: Psychotria asiatica, 2-[(N-benzoylphenylalanyl)amino]-3-phenylpropyl benzoate, Asperglaucid, Catechin.

 

(Nguồn tin: )