Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và công nghệ - Bộ Nội vụ ngày 01/10/2014