Văn bản pháp luật

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển CCVC, thi nâng ngạch CC, thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển CCVC, thi nâng ngạch CC, thi hoặc xét CDNN VC

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển CCVC, thi nâng ngạch CC, thi hoặc xét thăng hạng CDNN viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển CCVC, thi nâng ngạch CC, thi hoặc xét CDNN VC. nhấn vào đây để tải về nội dung đính kèm.

Quy chế thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng Thông tư số 06/2020/TT-BNV, nhấn vào đây để tải về nội dung đính kèm.

Nội quy thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng Thông tư số 06/2020/TT-BNV, nhấn vào đây để tải về nội dung đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)