Ấn phẩm

Flavonoid phân lập từ cây mễ tử liễu - Trần Thanh Hà, Nguyễn Văn Đậu, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Minh Khởi

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 63 - 72)

FLAVONOID PHÂN LẬP TỪ CÂY MỄ TỬ LIỄU

Trần Thanh Hà1,2,*, Nguyễn Văn Đậu2, Đỗ Thị Hà1, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu; 2Khoa Hoá học- Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia  Hà Nội

*Email: thanhha.tran889@gmail.com

(Nhận bài ngày 18 tháng 1 năm 2017)

Tóm tắt

10 flavonoid đã được phân lập từ phân đoạn chiết ethyl acetat và n-butanol cây mễ tử liễu (Polygonum plebeium R. Br.) thu hái ở Việt Nam bao gồm: chrysin (1), quercetin (2), quercetin 3-O-β-D-galactopyranosid (3), quercetin 3-O-β-D-arabinopyranosid (4), quercetin 3-O-b-D-glucopyranosid (5), vitexin (6), apigenin7-O-β-D-glucopyranosid (7), rutin (8), isorhamnetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-rutinosid (9), quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranosid (10). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm MS, NMR và các dữ kiện phổ NMR đã công bố. Trong số các hợp chất này, hợp chất 9 và 10 lần đầu tiên được phân lập từ chi Polygonum thể hiện khả năng chống oxy hóa quét gốc DPPH với giá trị EC50 là 50,40 và 45,92 µg/ml so với chất đối chứng quercetin (EC50=10,82 µg/ml).
Từ khóa: Polygonum, Polygonum plebeium, Rutin,  Isorhamnetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-rutinosid,  Quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranosid.
 

Summary

Flavonoids Isolated from Polygonum plebeium R. Br. 


10 flavonoids were isolated from ethyl acetate and n-butanol extracts of the rhizome of Polygonum plebeium R. Br. growing in Vietnam, including: chrysin (1), quercetin (2), quercetin 3-O-β-D-galactopyranoside (3), quercetin 3-O-β-D-arabinopyranoside (4), quercetin 3-O-b-D-glucopyranoside (5), vitexin (6), apigenin7-O-β-D-glucopyranoside (7), rutin (8), isorhamnetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-rutinoside (9), quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranoside (10). The structures of these compounds were identified on the basis of NMR and MS analysis, and in comparison with the published NMR data. Among them, compounds 9 and 10 were isolated from Polygonum genus for the first time and exhibited free radical scavenging capacity by DPPH with EC50 values as 50.40 and 45.92 µg/ml, respectively, comparison with quercetin with EC50 value of 10.82 µg/ml.
Keywords: Polygonum, Polygonum plebeium, Rutin, Isorhamnetin 3-O- α-L-rhamnopyranosyl-(1→6) -rutinoside, Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucopyranoside.

 

 

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)