Ấn phẩm

Xây dựng phương pháp định tính, định lượng luteolin trong vỏ quả của cây lạc bằng HPLC - Lê Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Thịnh, Lê Thị Loan, Trần Minh Ngọc

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 83 - 86)

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG LUTEOLIN

TRONG VỎ QUẢ CỦA CÂY LẠC BẰNG HPLC-PDA

Lê Thị Thanh Thảo1, Nguyễn Thị Thịnh1, Lê Thị Loan2, Trần Minh Ngọc2,*

 1Cao đẳng y tế Hà Đông, Hà Nội; 2Viện Dược liệu

*Email: tmngocimm@yahoo.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 2 năm 2017)

Tóm tắt

Đã xây dựng và thẩm định được phương pháp định tính, định lượng luteolin trong vỏ lạc bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector PDA đảm bảo tính đặc hiệu, tính thích hợp hệ thống, tương quan tuyến tính, độ đúng, độ chính xác với điều kiện sắc ký: Cột C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm); tốc độ dòng 0,5 ml/phút; bước sóng phát hiện là 347 nm; pha động gồm acetonitril/acid phosphoric 0,1% theo chương trình gradient. Hàm lượng luteolin trong các mẫu vỏ lạc biến đổi trong khoảng 0,09 – 0,11%.

Từ khóa: Vỏ lạc, Flavonoid, Luteolin, HPLC.

Summary

A Qualitative and Quantitative Method in the Development of the Analysis of Luteolin

in Peanut Shells by HPLC-PDA

A qualitative and quantitative HPLC-PDA method for luteolin analysis has been established and validated with following chromatographic conditions: C-18 column (250 mm x 4.6 mm, 5μm); flow rate of 0.5 ml/min; UV detector at 347 nm; mobile phase of acetonitrile/0.1% aqueous phosphoric acid in gradient program, showing good specificity, suitability, linear correlation, precision and accuracy. Content of luteolin in the peanut shell samples was from 0.09 - 0.11%.

Keywords: Peanut shell, Flavonoid, Luteolin, HPLC.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)