Tạp chí

CÁC LOÀI KIM NGÂN THUỘC CHI KIM NGÂN, HỌ CƠM CHÁY Ở VIỆT NAM - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

CÁC LOÀI KIM NGÂN THUỘC CHI KIM NGÂN, HỌ CƠM CHÁY

Ở VIỆT NAM

Hoàng Văn Toán1,*, Phạm Thanh Huyền1, Nguyễn Quỳnh Nga1,

Phan Văn Trưởng1, Nguyễn Văn Dân1, Lê Thành Nam1, Ngô Thị Hương Minh2

1Viện Dược liệu; 2Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế

*Email: hoangtoannimm@gmail.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 5 năm 2016)

Tóm tắt

Chi Kim ngân (Lonicera L.) thuộc họ Cơm cháy (Caprifoliaceae) phân bố từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam với nhiều loài có công dụng làm thuốc. Tuy nhiên các nghiên cứu đi sâu về phân loại chi này ở Việt Nam còn chưa đầy đủ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thống kê số loài và mô tả đặc điểm hình thái đặc trưng của chi Lonicera L., họ Caprifoliaceae ở Việt Nam. Đồng thời xây dựng khóa phân loại lưỡng phân tới 11 loài trong chi dựa trên phần lớn các cặp đặc điểm của cơ quan sinh sản dễ nhận biết. Từ kết quả điều tra thực địa và thống kê tiêu bản, bước đầu đã hệ thống hóa địa điểm phân bố của 11 loài Kim ngân hiện có tại nước ta. Kết quả nghiên cứu này góp phần định hướng cho việc đi sâu nghiên cứu về phân bố, bảo tồn đi đôi với khai thác bền vững các loài Kim ngân ở Việt Nam. 

Từ khóa: Họ Caprifoliaceae, Chi Lonicera, Khóa phân loại, Đặc điểm hình thái, Việt Nam.

Summary

Some Species of Genus Lonicera L. Belonging to Family Caprifoliaceae in Vietnam

 The genus Lonicera L. (Caprifoliaceae) distributes from the North to the South of Vietnam with many species used as traditional medicines. However, previous studies in taxonomy of this genus were still lacking. In this study, we listed the number of species and described specific morphological characteristics of this genus in Vietnam. In addition, we built the dichotomous identification key for 11 species mostly based on characteristics of reproductive organs which are easy to recognize. From the results of our field studies as well as analyzing voucher specimens, distributions of those species in Vietnam were updated. These results will contribute to further studies on distribution, conservation and sustainable use of 11 species of Lonicera L. in Vietnam.

KeywordsCaprifoliaceae, Lonicera L., Identification key, Morphological characteristics, Vietnam

(Nguồn tin: )