Tạp chí

KHẢO SÁT VIỆC PHỐI HỢP VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỒNG THÁP - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

KHẢO SÁT VIỆC PHỐI HỢP VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỒNG THÁP

Hoàng Thy Nhạc Vũ1,*, Bạch Văn Mứt2

1Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp

*Email: hoangthynhacvu@uphcm.edu.vn

(Nhận bài ngày 13 tháng 4 năm 2016)

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện thông qua việc hồi cứu dữ liệu sử dụng thuốc của nhóm người bệnh đã hoàn thành đợt điều trị nội trú di chứng tai biến mạch máu não tại bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp trong thời gian 01/10/2014 – 31/03/2015. Số lượng 1.274 trường hợp được đưa vào phân tích, với tuổi trung bình là 62,1 (±12,1) tuổi. Nghiên cứu ghi nhận có 10 vị thuốc thường được dùng nhất trong điều trị cho bệnh nhân bị tai biến  mạch máu não. Việc phối hợp các thuốc đông y trong điều trị cho người bệnh tai biến mạch máu não khác nhau tùy vào bệnh kèm theo và đặc điểm lâm sàng khi nhập viện của người bệnh. Kết quả này sẽ giúp bệnh viện có căn cứ thực hiện các đánh giá và so sánh về hiệu quả điều trị giữa các phối hợp thuốc khác nhau. 

Từ khoá: Di chứng, Tai biến mạch máu não, Phối hợp thuốc Đông dược.

Summary

Survey of Herbal Combination in the Theory of Traditional Medicine for the Stroke InpatientTreatment

at Dong Thap Traditional Medicine Hospital

A cross-sectional study was carried out based on the medical use data of the inpatients who had already completed their stroke sequelae treatment at Dong Thap Traditional Medicine Hospital from 01/10/2014 to 31/03/2015. Total of 1,274 cases were studied with an average age of 62.1 (± 12.1). The study recorded that 10 herbs were commonly used in the stroke inpatient treatment. The herb combination in the theory of traditional medicines for the treatment of stroke patients depending on the morbidities and clinical characteristics of each patient. The obtained data would support to the hospitals in order to evaluate treatment effects as flowing to different herb combinations.

Keywords: Sequela, Stroke, Coordination of traditional medicine.

 

(Nguồn tin: )