Tạp chí

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM LIPID CỦA SQUALEN TÁCH CHIẾT TỪ VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG SCHIZOCHYTRIUM SP TRÊN TẾ BÀO HEPG2 - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM LIPID CỦA SQUALEN

TÁCH CHIẾT TỪ VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG SCHIZOCHYTRIUM SP.

TRÊN TẾ BÀO HEPG2

Nguyễn Cẩm Hà, Lê Thị Thơm, Đặng Diễm Hồng, Hoàng Thị Minh Hiền*

Viện Công nghệ sinh học,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Email: hmhien@ibt.ac.vn

(Nhận bài ngày 21 tháng 6 năm 2016)

Tóm tắt

Tác dụng giảm lipid của squalen tách chiết từ vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium sp. trên mô hình in vitro đã được đánh giá. Squalen không gây độc tế bào HepG2 ở các nồng độ thử nghiệm và có tác dụng giảm cholesterol (-22%) và triglycerid (-35%) trong tế bào gan được ủ 100 μM squalen. Kết quả phân tích qPCR cho thấy tác dụng giảm lipid nội bào của squalen ở 100 μM là do tăng mức độ biểu hiện gen mã hóa cho CYP7A1, LDL-R và CPT-1 và giảm mức độ biểu hiện của gen mã hóa cho SCD-1. Dựa trên các kết quả nghiên cứu thu được, chúng tôi rút ra kết luận squalen từ Schizochytrium sp. có tác dụng giảm lipid và điều hòa biển hiện các gen tham gia vào sinh tổng lipid trong tế HepG2.

Từ khóa: CYP7A1, LDL-R, giảm rối loạn chuyển hóa lipid, Schizochytrium sp., Squalen.

Summary

Study on Hypolipidic Effect of Squalene Isolated from Heterotrophic Microalgal Schizochytrium sp. in HepG2 cells

The aim of this study was to investigate the hypolipidic effect of squalene isolated from Schizochytrium sp. in in vitro model. Squalene did not affect cell viability of HepG2 cells at tested concentrations and cultured hepatocytes stimulated with squalene at 100 µM exhibited significantly reduced cellular cholesterol (-22%) and triglyceride levels (-35%). Quantitative PCR analysis revealed that the reduction of cellular lipid levels was due to up-regulation of CYP7A1, LDL-R, and CPT-1 mRNA and down-regulation of SCD-1 mRNA in cells stimulated with squalene at 100 μM. Our data suggested that squalene has a hypolipidic effect and regulate expression of genes involved in lipid metabolism.

Keywords: CYP7A1, LDL-R, Hypolipidic, Schizochytrium sp., Squalene.

(Nguồn tin: )