Tạp chí

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DIOSGENIN CỦA NẦN TRẮNG, HỌ CỦ NÂU - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI HỌC VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DIOSGENIN CỦA NẦN TRẮNG, HỌ CỦ NÂU

Nguyễn Hoàng Tuấn1,*, Đỗ Thị Hà2, Hoàng Thị Tuyết Nhung1

1Trường Đại học Dược Hà Nội, 2Viện Dược liệu

*Email: tuandl50@yahoo.com

(Nhận bài ngày 07 tháng 01 năm 2016)

Tóm tắt

Đặc điểm hình thái, cấu tạo vi phẫu và đặc điểm bột dược liệu của nần trắng đã được xây dựng và mô tả bằng phương pháp hình thái so sánh, đối chiếu và vi học. Bằng các phản ứng hóa học đặc hiệu và sắc ký lớp mỏng đã xác định được một số thành phần hóa học đặc trưng của nần trắng như saponin, coumarin, chất béo, sterol, đường khử, polysaccharid và diosgenin. Hàm lượng diosgenin định lượng được trong nần trắng bằng phương pháp HPLC là 0,3 %.

Từ khóaDiosgenin, Giải phẫu, Nần trắng, Đặc điểm hình thái.

Summary

Study on Phytomorphology and Quantifying Diosgenin of Dioscorea chingii Prain & Burkill – Dioscoreaceae

Reseach on morphological and microscopical characteristics of rhizomes of Nan trang collected at Son La province was carried out. The scientific name was identified to be Dioscorea chingii Prain & Burkill.; belonging to Dioscoreaceae family. Saponin, coumarin, lipid, reducing sugar, sterol, polysaccharide and diosgenin were observed in its rhizomes. Content of diosgenin was determined 0.3% by a high performance liquid chromatography (HPLC) method.

Keywords: Dioscorea chingii, Diosgenin, Morphological and microscopical characteristics.

(Nguồn tin: )