Tạp chí

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ VI HỌC CỦA CÂY BẢY LÁ MỘT HOA Ở VIỆT NAM - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ VI HỌC CỦA

CÂY BẢY LÁ MỘT HOA Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu1,*, Trần Ngọc Lân1, Nguyễn Tiến Dũng1,

Nguyễn Đắc Bình Minh1, Đào Thùy Dương1Nguyễn Thị Duyên2

1Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng2Viện Dược liệu

*Email: nguyenthu127@gmail.com

(Nhận bài ngày 05 tháng 11 năm 2015)

Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm vi phẫu bột thân rễ, và phân loại thực vật cây bảy lá một hoa thu thập ở Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam đã xác định tên khoa học là Paris chinensis Franch., thuộc họ Trọng lâu (Trilliaceae). Kết quả nghiên cứu đã mô tả chi tiết đặc điểm cấu tạo giải phẫu của các bộ phận thân khí sinh, lá, thân rễ, rễ, và bột của thân rễ bảy lá một hoa. Đây là báo cáo lần đầu tiên về cấu tạo giải phẫu của cây bảy lá một hoa Paris chinensis.

Từ khóa: Bảy lá một hoaParis chinensis, Đặc điểm thực vật, Việt Nam.

Summary

Morphological Study on the Plant Paris chinensis Franch. in Vietnam

Research on morphological and microscopical characteristics and taxonomy of “Bay la Mot Hoa” collected in Sa Pa, Lao Cai resulted in the identification of scientific name as Paris chinensis Franch., a member of the family Trilliaceae. The analytical phytotomy of aerial stem, leaves, rhizomes, roots, powder of rhizomes were described in detail. This is the first report on the phytotomy of the plant Paris chinensis.

Keywords”Bay la Mot hoa”, Paris chinensis, Phytomorphology of the plant, Vietnam.

(Nguồn tin: )