Tạp chí

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ VI HỌC CỦA CÂY NGÓT NGHẺO THU HÁI Ở TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ VI HỌC CỦA

CÂY NGÓT NGHẺO THU HÁI Ở TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM

Võ Văn Sỹ2,*; Nguyễn Viết Thân1; Nguyễn Hoàng Tuấn1; Nguyễn Thanh Tùng1

1Đại học Dược Hà Nội; 2Đại học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng

*Email: daihungtinh142@gmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 01 năm 2016)

Tóm tắt

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật, đặc điểm vi học các bộ phận của cây ngót nghẻo thu hái tại Quảng Nam-Việt Nam. Dựa vào khóa phân loại có so sánh với các dữ liệu đã công bố đã xác định tên khoa học là Gloriosa superba L., họ Ngót nghẻo (Colchicaceae). Kết quả này góp phần cho việc nhận biết và tiêu chuẩn hóa dược liệu.

Từ khóa: Gloriosa superba. Đặc điểm hình thái thực vật, Đặc điểm vi phẫu.

Summary

Study on the Phytomorphology of Gloriosa superba L.

Collected in Quangnam, Vietnam

Research on morphological and microscopical characteristics of parts of Ngot Ngheo collected in Quang Nam, Viet Nam was performed. Based on the identification key and comparison with the published data, the scientific name was identified such as Gloriosa superba L., belonging to Colchicaceae. The results provided the morphological and microscopical characteristics for identification and standardization ofGloriosa superba.

Keywords: Gloriosa superba, Morphological characteristic, Microscopical characteristic

(Nguồn tin: )