Tạp chí

NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG

Đỗ Tiến Vinh1,*, Mai Thị Phương Hoa1, Lê Bảo Ngọc1, Trần Văn Minh2

1Đại học Nguyễn Tất Thành;

2Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

*Email: dtvinh@ntt.edu.vn

(Nhận bài ngày 11 tháng 4 năm 2016)

Tóm tắt

Oải hương được sử dụng rộng rãi trong y học. Tinh dầu oải hương có tác dụng an thần, chống co thắt, ngăn suy hô hấp. Oải hương cần được bảo tồn và nghiên cứu về công nghệ sinh học trong sản xuất tinh dầu. Hạt oải hương được khử trùng ở nồng độ Javel 75 % trong 10 phút. Môi trường khoáng thích hợp để mẫu cây sinh trưởng phát triển tốt là WPM. Môi trường WPM có bổ sung BA 0,1 mg/l, sucrose 30 g/l là thích hợp cho quá trình tạo chồi. Nồng độ IAA 0.5 mg/l thích hợp cho quá trình nuôi cấy tạo rễ in vitro. Cây oải hương có thân to khỏe, lá xanh đậm, phiến lá dày, rễ phát triển khi bổ sung than hoạt tính vào môi trường với nồng độ 1 g/l.

Từ khóa: Lavandula angustifolia, Nhân giống trong ống nghiệm, Nuôi cấy mô, Vi nhân giống.

Summary
In vitro propagation of Plant Oai huong (Lanavandula angustifolia Mill.)

Lavender was widely used in medicine. Lavender essential oil has sedative, antispasmodic effects, prevents respiratory failure. Lavender should be preserved and studied on biotechnology in the production of oil. Lavender seeds are best disinfected at a 75 % concentration of javel in 10 minutes. Medium appropriate to plant growth was WPM. WPM medium supplemented with BA 0.1 mg/L, sucrose 30 g/L was suitable for the process of creating the bud. IAA at concentration of 0.5 mg/L was suitable for rooting process in vitro. The plants with big and strong stem, dark-green leaf, thick blade and abundant roots were obtained in addition of activated carbon at concentration of 1.0 g/L into the medium.

Keywords: Lavandula angustifolia, In vitro propagation, Tissue culture, Micropropagation.

(Nguồn tin: )