Tạp chí

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ XA KÊ TRÊN THỰC NGHIỆM GÂY TĂNG GLUCOSE HUYẾT - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ XA KÊ TRÊN THỰC NGHIỆM GÂY TĂNG GLUCOSE HUYẾT

Nguyễn Hoàng Ân, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 19 tháng 2 năm 2016)

Tóm tắt

Tác dụng hạ glucose huyết của các cao chiết từ lá xa kê trên thực nghiệm dung nạp glucose và thực nghiệm gây bệnh cảnh đái tháo đường bằng streptozotocin (liều tiêm phúc mạc 170 mg/kg thể trọng chuột) đã được đánh giá. Liều thử nghiệm của cao chiết cồn 45 % và cao chiết nước lá xa kê được chọn tương đương với 2,5 g và 5 g dược liệu. Kết quả cho thấy cao chiết cồn 45 % (liều 0,94 g/kg thể trọng chuột) và cao chiết nước (liều 0,64 g/kg  thể trọng chuột) có tác dụng hạ glucose huyết trong thực nghiệm dung nạp glucose trên chuột bình thường tại thời điểm 30 phút sau dung nạp glucose. Trên chuột được gây đái tháo đường bằng streptozotocin, cao chiết cồn 45 % (liều 0,47 g/kg thể trọng chuột) và cao chiết nước (liều 0,64 g/kg  và 1,28 g/kg  thể trọng chuột) sau 7 ngày điều trị thể hiện tác dụng hạ glucose huyết ở thời điểm đo lúc đói và ở thời điểm 120 phút sau dung nạp glucose. Tác dụng hạ glucose huyết của các cao chiết từ lá xa kê tương tự như thuốc đối chiếu glibenclamid (5 mg/kg).

Từ khóa: Lá xa kê, StreptozotocinĐái tháo đường, Test dung nạp glucose.

Summary

Effect of the Extracts from Artocarpus altilis Leaves on Experimental Hyperglycemia

Hypoglycemic effect of the extracts from Artocarpus altilis leaves by using glucose tolerance test and streptozotocin (170 mg/kg of mouse body weight, intraperitoneal injection)-induced diabetic model was evaluated. The selected doses of 45 % ethanol extract or aqueous extract were equivalent to 2.5 g and 5 g of raw materials. The results showed that 45 % ethanol extract (0.94 g/kg) and aqueous extract (0.64 g/kg) expressed hypoglycemic effect in the glucose tolerance test in normal mice at 30 min after glucose administration. In streptozotocin-induced diabetic mice, 45 % ethanol extract (0.47 g/kg) and aqueous extract (0.64 g/kg and 1.28 g/kg) exerted hypoglycemic effect in fasted mice and in glucose tolerated mice (at 120 min after glucose administration). The hypoglycemic effect of Artocarpus altilis leaves extracts was similar to glibenclamide (5 mg/kg).

KeywordsArtocarpus altilis leavesStreptozotocin, Diabetes, Glucose tolerance test.

(Nguồn tin: )