Tạp chí

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CAO ĐẶC BÀI THUỐC CHỮA THẤP KHỚP PHONG ĐAN - Tạp chí Dược liệu, tập 21, số 4/2016

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA CAO ĐẶC

BÀI THUỐC CHỮA THẤP KHỚP PHONG ĐAN

Đào Thị Thanh Hiền1,*, Nguyễn Quốc Thịnh2

1Trường Đại học Dược Hà Nội; 2Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

*Email: thanhhiendao@gmail.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 6 năm 2016)

Tóm tắt

Cao đặc bài thuốc chữa thấp khớp Phong Đan không có độc tính cấp với liều cao nhất có thể cho uống là 20 g/kg thể trọng chuột. Cao đặc với liều 0,7 g/kg và 2,1g/kg thể trọng chuột thể hiện tác dụng giảm đau (p<0,05). Cao đặc với liều 0,5 g/kg và 1,5g/kg thể trọng chuột có tác dụng ức chế phù bàn chân chuột (p<0,05). Cao đặc với liều 0,5 g/kg thể trọng chuột có tỷ lệ ức chế tạo u hạt lần lượt là 28,98% khi cân ướt và 28,82% khi cân khô (p <0,05). Kết quả nghiên cứu cho thấy cao đặc không có độc tính cấp và có tác dụng giảm đau, và chống viêm.

Từ khóaCao đặc, Phong đan, Độc tính cấp, Giảm đau, Chống viêm.

Summary

Evaluation of some Biological Effects of

Phong Dan Extract for Treating Rheumatism

Extract of Phong Dan remedy didn’t have acute toxicity with the highest dose of 20g/kg which can be taken. Doses of 0.7 g/kg and 2.1 g/kg body weight of mice demonstrated analgesic effect (p <0.05). With doses of 0.5 g/kg and 1.5 g/kg body weight of rats, the extract inhibited paw edema in rats (p<0.05),. A dose of 0.5 g/kg body weight of rats had chronic anti-inflammatory effect, the inhibition rate of granuloma was 28.98% (wet weight) and 28.82% (dry weight), respectively (p<0.05). Results showed that the extract didn’t shown any acute toxicity and had analgesic effects and anti-inflammatory effects.

KeywordsExtract, Phong dan, Acute toxicity, Analgesic, Anti-inflammatory.

(Nguồn tin: )