Tạp chí

Ent-18-acetoxy-7-hydroxykaur-16-en-15-one từ cây khổ sâm cho lá gây chết tế bào ung thư theo kiểu apoptosis và điều hòa sự biểu hiện của gen kháng Apoptosis XIAP qua tín hiệu NFĸB (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Ent-18-acetoxy-7-hydroxykaur-16-en-15-one từ cây khổ sâm cho lá gây chết tế bào ung thư theo kiểu apoptosis và điều hòa sự biểu hiện của gen kháng Apoptosis XIAP qua tín hiệu NFĸB (Tạp chí Dược ...

11/12/2014

Khảo sát hoạt tính độc tế bào của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư gan HEPG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Khảo sát hoạt tính độc tế bào của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư gan HEPG2 (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật trong các cao chiết và hợp chất flavonoid phân lập được từ lá chùm ngây (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật trong các cao chiết và hợp chất flavonoid phân lập được từ lá chùm ngây (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Phân lập và xác định cấu trúc một số flavonoid từ hạt cây cần tây (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Phân lập và xác định cấu trúc một số flavonoid từ hạt cây cần tây (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Isolation of huperzine A from Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis., Lycopodiaceae (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Isolation of huperzine A from Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis., Lycopodiaceae (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Isolation and cytotoxicity of flavonoids from chloroform leaf extract of Lawsonia inermis L. (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Isolation and cytotoxicity of flavonoids from chloroform leaf extract of Lawsonia inermis L. (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Nghiên cứu nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương tại Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nghiên cứu nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương tại Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách và liều lượng phân bón đến năng suất dược liệu đan sâm nguồn gốc Tứ Xuyên - Trung Quốc tại Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách và liều lượng phân bón đến năng suất dược liệu đan sâm nguồn gốc Tứ Xuyên - Trung Quốc tại Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Nhân giống cây đinh lăng lá nhỏ bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nhân giống cây đinh lăng lá nhỏ bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

11/12/2014