Tạp chí

Nhân giống cây đinh lăng lá nhỏ bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nhân giống cây đinh lăng lá nhỏ bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Chồi đỉnh đinh lăng dài 2-3 cm (cây 4 năm tuổi) được sử dụng làm nguyên liệu nuôi cấy. Chồi được khử trùng bằng nước javen nồng độ 75 % trong thời gian 15 phút, cho hiệu quả cao với mẫu vô trùng đạt 70,17 % và tỷ lệ tạo chồi đạt 55,26 % sau 14 ngày nuôi cấy. Môi trường LV thích hợp hơn cho sự sinh trưởng và phát triển của chồi đinh lăng, thể hiện qua các chỉ tiêu số chồi phát sinh (3,10), chiều cao chồi (3,83 cm/chồi), số lá (8,54), chiều dài lá (2,24 cm/lá) và chiều rộng lá (0,35 cm/lá) tốt hơn so với trên môi trường MS. Môi trường thích hợp cho nhân nhanh chồi in vitro là LV bổ sung BA (0,3 mg/l) và sucrose (30 g/l) cho hình thành 4,36 chồi/mẫu, chồi phát triển đều có thân vươn cao (2,45 cm/chồi), thân lá to khỏe sau 40 ngày nuôi cấy. Môi trường LV có bổ sung IBA (0,3 mg/l) và sucrose (30 g/l) thích hợp cho nuôi cấy tạo rễ đạt tỷ lệ 50,18 %, rễ dài tuyệt đối (2,50 cm), có số lượng rễ 1,39 rễ/chồi sau 40 ngày nuôi cấy. Đã xây dựng hệ thống nhân giống in vitro cây đinh lăng

Từ khóa: Polyscias fruticosa, Chồi đỉnh, Vi nhân giống, Phát sinh tạo rễ, Vườn ươm.

Summary

Micropropagation of Đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) by Shoot-tip Culture Technique

Shoot-tip of pindle dinh lang with size of 2-3 cm was used as planting materials. The shoot-tip was sterilized by javel 75 % in 15 minutes. Good results were obtained with 70.17 % of sterilization samples and 55.26 % of shoots rising after 14 days of culture. LV medium was favored for growth and development with 3.1 shoot/explant, 3.83 cm height/shoot, leaves number 8.54 and it was better than cultivation on MS medium. LV medium supplemented with BA (0.3 mg/l) and sucrose (30 g/l) was favored for in vitro multiplication with  4.36 shoots/explant and 2.45 cm height/shoot with leaves growth and development after 40 days of cultivation. LV medium supplemented with IBA (0.3 mg/l) and sucrose (30 g/l) was favored for root initiation 50.18 %, maximum root length 2.50 cm and root number 1.39 after 40 days of cultivation. A micropropagation system of dinh lang was set up

Keywords: Polyscias fruticosa, Shoot-tip, Micropropagation, Root initiation, Greenhouse.

(Nguồn tin: )