Tạp chí

Isolation and cytotoxicity of flavonoids from chloroform leaf extract of Lawsonia inermis L. (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Isolation and cytotoxicity of flavonoids from chloroform leaf extract of Lawsonia inermis L. (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Tác dụng gây độc tế bào ung thư của các flavonoid phân lập từ dịch chiết cloroform lá cây móng tay Lawsonia inermis L.

Apigenin và apigetrin được phân lập từ dich chiết cloroform của lá cây móng tay  Lawsonia inermis L. bằng kỹ thuật sắc ký và định danh hóa học bởi cộng hưởng từ hạt nhân. Các hợp chất flavonoid được thử nghiệm hoạt tính gây độc trên 3 dòng tế bào ung thư: ung thư phổi NCI-H460, ung thư vú MCF-7 và ung thư gan Hep G2 bằng kỹ thuật sulforhodamin B (SRB). Apigetrin có hoạt tính gây độc trên 3 dòng tế bào ung thư tiềm năng hơn so với apigenin. Chỉ số IC50 của apigetrin trên 3 dòng tế bào ung thư được ghi nhận ở mức 24.88 ± 2.00, 27.55 ± 1.12 và 21.30 ± 1.90, µg/mL , trong khi chỉ số IC50 của apigenin lần lượt là 32.58 ± 3.10, 27.45 ± 3.17, và 24.79 ± 2.02, µg/mL.

Từ khóa: Lawsonia inermis, apigenin, apigetrin, NCI-H460, MCF-7, Hep G2.

Summary

Isolation and Cytotoxicity of Flavonoids from Chloroform Leaf Extract of Lawsonia inermis L.

Apigenin and apigetrin were isolated from chloroform leaf extract of Lawsonia inermis by means of chromatographic techniques and chemically identified by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). These flavonoids were tested for their cytotoxicity against three selected cancer cell lines, NCI-H460, MCF-7, and Hep G2 by sulforhodamine B technique (SRB). Apigetrin appeared to have stronger effects on three selected cancer cell lines with IC50 values of 24.88 ± 2.00, 27.55 ± 1.12, and 21.30 ± 1.90 µg/mL as conmpared to that of apigenin  with IC50 values of 32.58 ± 3.10, 27.45 ± 3.17, and 24.79 ± 2.02 µg/mL, respectively.

Keywords: Lawsonia inermis, apigenin, apigetrin, NCI-H460, MCF-7, Hep G2.

(Nguồn tin: )