Tạp chí

Ent-18-acetoxy-7-hydroxykaur-16-en-15-one từ cây khổ sâm cho lá gây chết tế bào ung thư theo kiểu apoptosis và điều hòa sự biểu hiện của gen kháng Apoptosis XIAP qua tín hiệu NFĸB (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Ent-18-acetoxy-7-hydroxykaur-16-en-15-one từ cây khổ sâm cho lá gây chết tế bào ung thư theo kiểu apoptosis và điều hòa sự biểu hiện của gen kháng Apoptosis XIAP qua tín hiệu NFĸB (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Chất ent-18-acetoxy-7b-hydroxykaur-16-en-15-one (Cp7) được phân lập từ lá cây khổ sâm cho lá Croton tonkinensis Gagnep, một cây thuốc được sử dụng rộng rãi trong y học dân tộc ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất này có khả năng gây độc 6 dòng tế bào ung thư (MDA-MB231, MDA -MB 468, UACC 257, HT 29, PANC 1, SK MEL 2) với giá trị IC50 từ 15,74 ± 1,75 tới 36,63 ± 1,19 µM, bằng cơ chế dẫn dụ tế bào chết theo chương trình qua việc ức chế tín hiệu p-NFĸB p65 và ức chế sự biểu hiện của protein XIAP. Các kết quả trên chứng tỏ Cp7 có thể là một chất chống ung thư tiềm năng.

Từ khóa: Croton tonkinensis Gagnep, ent-18- Acetoxy-7b-hydroxykaur-16- en-15- one, NFĸB, XIAP.

Summary

Ent-18-acetoxy-7β-hydroxykaur-16-en-15-one from Croton tonkinensis Induces Cell Death

and Down-Regulates Anti-Apoptotic Gene XIAP Through NF-kB Signaling

An ent-kaurane diterpenoid, ent-18-acetoxy-7b -hydroxykaur-16-en-15-one (Cp7), was isolated from the dried leaves of an indigenous plant widely used in Vietnamese ethnomedicine Croton tonkinensis Gagnep. Cp7 induces cell death of 6 tested human cancer cell lines (MDA-MB231, MDA -MB 468, UACC 257, HT 29, PANC 1, SK MEL 2) with IC50 values change from 15.74 ± 1.75 to 36.63 ± 1.19 µM, indicating its potential cytotoxicity against many kinds of cancer cells. We also investigate that Cp7 induces cell death via apoptotic pathway by inhibiting p-NFĸB p65 and down-regulating XIAP expression. The results suggest that Cp7 could be considered as a lead compound for developing new anti-cancer agents.

Keywords: Croton tonkinensis Gagnep, ent-18-Acetoxy-7b - hydroxykaur-16-en-15-one, NFĸB, XIAP.

(Nguồn tin: )