Tạp chí

Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật trong các cao chiết và hợp chất flavonoid phân lập được từ lá chùm ngây (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật trong các cao chiết và hợp chất flavonoid phân lập được từ lá chùm ngây (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Dịch chiết cồn toàn phần và phân đoạn etyl acetat của lá chùm ngây thể hiện tác dụng ức chế các chủng vi khuẩn  Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Staphylococcus aureus, nhưng không thể hiện tác dụng ức chế đối với các chủng vi nấm Candida albicans, Sacharomyces cerevisiae, Aspergilus niger. Từ đó, hai hợp chất flavonoid là isoquercitrin và vitexin phân lập được từ phân đoạn etyl acetat được tiếp tục khảo sát tác dụng kháng khuẩn. Qua đó cho thấy hợp chất isoquercitrin được xem là hợp chất flavonoid điển hình trong lá chùm ngây thể hiện khả năng ức chế các chủng vi khuẩn P. aeruginosa, E. coli, Sta. aureus với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) là 50 µg/ml.

Từ khóa: Moringa oleifera, Isoquercitrin, Tác dụng kháng khuẩn.

Summary

Studies on Antimicrobial Activities of Extracts and Isolated Flavonoid Compounds

from the Leaf of Moringa oleifera Lam.

The total ethanol extract and its ethyl acetate fraction from Moringa oleifera leaf were exhibited activity against Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Staphylococcus aureus, but not against Candida albicans, Sacharomyces cerevisiae, Aspergilus niger. Then, two flavonoid compounds isolated from ethyl acetate fraction as isoquercitrin and vitexin were continued to investigate antibacterial activities. Among them, isoquercitrin as the typical compound from Moringa oleifera leaf showed antibacterial effects against P. aeruginosa, E. coli, Sta. aureus with  its minimum inhibitory concentration (MIC) of 50 µg/ml.

Keywords: Moringa oleifera, Isoquercitrin, Antibacterial activities.

(Nguồn tin: )