Tạp chí

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Thí nghiệm nhân giống vô tính đan sâm từ củ ở 7 thời vụ khác nhau. Kết quả cho thấy, công thức giâm vào ngày 15/9 cho tỷ lệ sống (61,11 %) và tỷ lệ xuất vườn (98,18 %) cao nhất.

Từ khóa: Nhân giống vô tính, Củ,  Đan sâm.

Summary

Influences of Crop Seasons on Asexual Propagation of Salvia miltiorrhiza Bunge by its Roots

The experiment on asexual propagation Salvia miltiorrhiza Bunge by its roots was performed for seven different crop seasons. The results showed that the treatment of roots and cultivation on September, 15th gave the highest survival rate (61.11%) and the highest rate of good standard plant (98.18%).

Keywords: Asexual Propagation, Root, Salvia miltiorrhia.

(Nguồn tin: )