Tạp chí

Ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách và liều lượng phân bón đến năng suất dược liệu đan sâm nguồn gốc Tứ Xuyên - Trung Quốc tại Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách và liều lượng phân bón đến năng suất dược liệu đan sâm nguồn gốc Tứ Xuyên - Trung Quốc tại Hà Nội (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Các thí nghiệm được thực hiện trong sáu mùa vụ, ba công thức mật độ và bốn công thức phân bón. Kết quả cho thấy, cây đan sâm được trồng vào tháng 10 với khoảng cách 30 x 30 cm và lượng phân bón: 15.000 kg phân chuồng + 300N + 100P2O5 + 75 K2O cho 1 ha năng suất cao và hiệu quả kinh tế.

Từ khóa: Mùa vụ, Khoảng cách, Phân bón, Đan sâm.

Summary

Effect of Crop Seasons, Distance and Fertilize on Medicine Yield of Salvia miltiorrhiza Bunge with Origin from Sichuan - China in Hanoi

The experiments were conducted in six crop seasons, three distance threatments and four fertilize treatments. The results showed that Salvia miltiorrhiza Bunge was cultivated in October crop season with distance 30 x 30cm and amount of fertilize: 15.000kg muck + 300N + 100P2O5 + 75 K2O per hectare had brought both high medicine yield.

Keywords: Crop seasons, Distance, Fertilize, Salvia miltiorrhiza Bunge.

(Nguồn tin: )