Tạp chí

Nghiên cứu nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương tại Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Nghiên cứu nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương tại Hà Giang (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014)

Tóm tắt

Ngũ gia bì hương là một loài phân bố hẹp, được đưa vào Sách đỏ Việt Nam (1996, 2007) và Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam (2001, 2006) để khuyến cáo bảo vệ. Việc triển khai các nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát triển ngũ gia bì hương là hết sức cấp thiết. Cho tới nay chưa thu được quả và hạt của loài này do vậy phương pháp nhân giống chủ yếu là từ hom thân, cành. Tuy vậy vẫn chưa có các nghiên cứu chuyên sâu về nhân giống vô tính cũng như xây dựng quy trình nhân giống loài ngũ gia bì hương. Công trình này đã nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ giâm hom, kích thước hom và chất điều hòa sinh trưởng tới tỷ lệ ra chồi, rễ và tỷ lệ xuất vườn của hom giống ngũ gia bì hương. Qua đó quy trình nhân giống vô tính loài cây thuốc này từ hom thân và cành đã được xây dựng.

Từ khóa: Acanthopanax gracilistylus, Ngũ gia bì hương, Nhân giống vô tính, Hom thân, Cành.

Summary

Study on Asexual Propagation Techniques (from cuttings) of Ngu gia bi huong

(Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith)  in Ha Giang Province

Acanthopanax gracilistylus is a narrowly distributed species which is included in the Vietnam Red Data Book  (1996, 2007) and Red List of medicinal plants in Vietnam (2001, 2006). Its an urgent need to conserve and develop this species. Until now, the fruits and seeds from Acanthopanax gracilistylus haven’t been able to collect yet. Therefore, propagation is mainly carried out by cuttings from stem and branch. However, there was no in-depth study on asexual propagation for Acanthopanax gracilistylus. In this study, the effects of planting times, size of cuttings and growth regulators on rooting and shooting rate as well as efficiency of propagation have been reported. As a result, and method asexual propagation for Acanthopanax gracilistylus have been built by cuttings from stem and branch.

Keywords: Acanthopanax gracilistylus, Asexual propagation, Stem and branch cutting.

(Nguồn tin: )