Tạp chí

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây thuốc hế mọ (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây thuốc hế mọ (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng tới sự hình thành rễ của hom cây sói rừng tại Lâm Đồng (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng tới sự hình thành rễ của hom cây sói rừng tại Lâm Đồng (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây huyết đằng lông (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây huyết đằng lông (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat cây thồm lồm gai (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat cây thồm lồm gai (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Các hợp chất dị vòng từ cây lạc tiên (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Các hợp chất dị vòng từ cây lạc tiên (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Thành phần hóa học của phần dưới mặt đất cây đạm trúc diệp (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Thành phần hóa học của phần dưới mặt đất cây đạm trúc diệp (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Phân lập và xác định cấu trúc hai hợp chất polyphenol từ củ gấu biển (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Phân lập và xác định cấu trúc hai hợp chất polyphenol từ củ gấu biển (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid- R1 từ sâm Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid- R1 từ sâm Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách ở Trà Vinh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách ở Trà Vinh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014

Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương Cá sấu hoa cà trên mô hình tăng acid uric máu thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương Cá sấu hoa cà trên mô hình tăng acid uric máu thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

16/12/2014