Tạp chí

Các hợp chất dị vòng từ cây lạc tiên (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Các hợp chất dị vòng từ cây lạc tiên (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

CÁC HỢP CHẤT DỊ VÒNG TỪ CÂY LẠC TIÊN

Nguyễn Tấn Phát1,*, Phùng Văn Trung1, Bùi Trọng Đạt1, Phan Nhật Minh1, Nguyễn Minh Sơn2,

                                                    Lê Thị Việt Hoa2, Nguyễn Ngọc Hạnh1          

1Viện Công nghệ Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

2Trường Đại học Sư Phạm TP. HCM

*E-mail:  phat_nguyentan88@yahoo.com hoặc ntphat@ict.vast.vn

(Nhận bài ngày 01 tháng 8 năm 2014)

Tóm tắt

Từ dịch chiết methanol của phần trên mặt đất cây lạc tiên (Passiflora foetida L.) được thu hái ở tỉnh An Giang, 3 hợp chất dị vòng acid indole-3-acetic (1), acid pyroglutamic (2), adenosin (3) và 1 polyol myo-inositol (4) đã được phân lập. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bởi phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D và 2D-NMR) và so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo.

Từ khóa: Cây lạc tiên, Passiflora foetida, Acid indole-3-acetic, Acid pyroglutamic, Adenosine, Myo-inositol.

Summary

Heterocyclic Compounds from Passiflora foetida L.

Three heterocyclic compounds including indole-3-acetic acid (1), pyroglutamic acid (2), adenosine (3), and one polyol myo-inositol (4) were isolated from the methanol extract of the aerial part of Passiflora foetida L.. Their structures were elucidated by (1D and 2D-NMR) and comparison with the published data.

Keywords: Passiflora foetida, Indole-3-acetic acid, Pyroglutamic acid, Adenosine, Myo-inositol.

(Nguồn tin: )