Tạp chí

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng tới sự hình thành rễ của hom cây sói rừng tại Lâm Đồng (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng tới sự hình thành rễ của hom cây sói rừng tại Lâm Đồng (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG TỚI SỰ HÌNH THÀNH RỄ CỦA HOM CÂY SÓI RỪNG TẠI LÂM ĐỒNG

Bùi Văn Trọng*, Nguyễn Cao Xuân Viên, Nguyễn Thanh Nguyên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

*Email: buivantrongvn@gmail.com

(Nhận bài ngày 05 tháng 11 năm 2014)

Tóm tắt

Cây sói rừng (Sarcandra glabra (Thunb) Nakai) là một loài dược liệu quý có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư đường tiêu hóa như: ung thư tụy, dạ dày, gan, trực tràng, cuống họng. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng IAA, IBA và NAA với các hàm lượng 0,5%; 1%; 1,5%; 2% đến khả năng ra rễ của hom cây sói rừng đã được nghiên cứu. Hom giâm là các đoạn thân có chiều dài từ 10 – 12 cm, trên mỗi hom có từ 1 đến 2 lóng. Thí nghiệm được thực hiện trong môi trường nhà kính với điều kiện nhiệt độ dao động khoảng từ 25 đến 300C, độ ẩm khoảng 70%, giá thể giâm hom là cát đã qua xử lý. Sau 75 ngày giâm hom, kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các công thức thí nghiệm. Sử dụng NAA ở 1% cho kết quả giâm hom sói rừng tốt nhất, đạt 86,67% hom sống và ra rễ, số lượng rễ trung bình là 5,08 rễ/hom, chiều dài rễ trung bình là 3,68 cm so với đối chứng (66,67%; 3,9cm; 3,65 cm tương ứng).

Từ khóa: Cây sói rừng, Chất kích thích sinh trưởng, Giâm hom, Nhân giống, Tỷ lệ ra rễ.

Summary

Effect of Plant Growth Regulators in the Rooting of Sarcandra glabra (Thunb) Nakai Cuttings

Sarcandra glabra (Thunb) Nakai is a precious medicinal plant species, used to support for treatment of gastrointestinal cancer diseases such as pancreatic, stomach, liver, rectum, throat cancer diseases. In the present study, the effects of growth regulators such as IAA, IBA and NAA with a concentration of 0.5%, 1%, 1.5% and 2% on rooting ability of cuttings of Sarcandra glabra (Thunb) Nakai were investigated. The stem cuttings were having a length of 10-12 cm, were collected from Cam Ly area in Lam Đong province. The experiments were carried out in the greenhouse environment with temperatures fluctuating between 25 to 300C, humidity around 70%, the cuttings can be treated sand. After 75 days, cuttings showed significant differences. Use at a concentration of 1% NAA giving highest results, reaching 86.67% live and rooting cuttings, average number of roots 5.08 roots / cuttings, root length average 3.68 cm, compared to control (66.67%, 3.9, 3.65 cm, respectively).

Keywords: Cuttings, Propagation, Sarcandra glabra (Thunb) Nakai, Plant growth regulators, Rooting percentage.

(Nguồn tin: )