Tạp chí

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây huyết đằng lông (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây huyết đằng lông (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KÍCH THÍCH TỚI SỰ RA RỄ

CỦA HOM CÂY HUYẾT ĐẰNG LÔNG

Nguyễn Thanh Nguyên*

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

*Email:vnnguyen7@yahoo.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 8 năm 2014)

Tóm tắt

Ảnh hưởng của một số chất kích thích ra rễ (IAA, β IBA và α NAA) với các hàm lượng 0,5%, 1%, 1,5% và 2% ở dạng bột trong thí nghiệm giâm hom huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) với vị trí cắt hom và tuổi hom khác nhau, được tiến hành vào tháng 11/2013 tại Đà Lạt, cho thấy α NAA là chất điều hòa sinh trưởng có tác động tốt nhất đến khả năng ra rễ của hom giâm là đoạn thân lấy từ cây 1 – 3 tuổi. Bên cạnh đó, tuổi hom và vị trí cắt hom ở các công thức cũng ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ ra rễ (tỷ lệ sống) cũng như chất lượng bộ rễ của hom giâm. Với hom non cắt giữa lóng của 2 mắt đốt thân sử dụng α NAA hàm lượng 1,5% và hom già cắt ngay mắt đốt thân sử dụng α NAA hàm lượng 1% cả hai đều cho tỷ lệ ra rễ cao nhất đạt được là 90,0% sau thời gian 60 ngày.

Từ khóa: Giâm hom, Huyết đằng lông, Butea superba Roxb., Tỷ lệ ra rễ.

Summary

Effect of Plant Growth Regulators in the Rooting of Butea superba Roxb. Cuttings

Using IAA, β IBA and α NAA powders at concentration of 0.5%, 1%, 1.5% and 2% in cutting propagation experiments setting-up against 2 different cutting positions in November 2013 at Da Lat, Vietnam showed that α NAA was the most suitable growth regulator for rooting of Butea superba Roxb. cuttings taken from 1- 3 years old plants. There were significant difference in rooting rate, duration of rooting as well as quality of the root system between the 2 cutting positions of the stem. Soft-wood cuttings cut at the middle of internode treated with α NAA 1.5% and hardwood cuttings cut near the notes treated with α NAA 1% resulted in highest rooting rate of 90,0% after 60 days.

Key words: Cutting propagation, Butea superba Roxb., Rooting percentage.

(Nguồn tin: )