Tạp chí

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat cây thồm lồm gai (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat cây thồm lồm gai (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CẶN CHIẾT ETHYL ACETAT

CÂY THỒM LỒM GAI

Trần Thanh Hà1,*, Nguyễn Văn Đậu2, Đới Thị Hồng2, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu

2Khoa Hoá Học- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia  Hà Nội

*Email: thanhha.tran889@gmail.com

(Nhận bài ngày 08 tháng 7 năm 2014)

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat của cây thồm lồm gai Polygonum perfoliatum L. bước đầu đã phân lập được bốn hợp chất 3′-O-methyl-3,4-methylenedioxy ellagic acid (1), daucosterol (2), quercetin (3), quercetin-3-O- glucuronid (4). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ liệu phổ thực nghiệm MS, NMR và các dữ liệu phổ NMR đã công bố. Hợp chất 1 lần đầu tiên được phân lập từ cây này.

Từ khóa: Thồm lồm gai, Flavonoid, 3′-O-methyl-3,4-methylenedioxy ellagic acid, Quercetin-3-O-glucuronid.

Summary

Chemical constituents of the ethyl acetat extract of Polygonum perforliatum L.

Phytochemical study on the ethyl acetate layer of the rhizomes of Polygonum perfoliatum L. resulted in the isolation of four compounds: 3′-O-methyl-3,4-methylenedioxy ellagic acid (1), daucosterol (2), quercetin (3), and quercetin-3-O-glucuronide (4). Their structures were identified on the basis of physicochemical data and NMR, MS spectral analysis in comparison with the published data. The compound (1) was isolated from this plant for the first times.

Keywords: Polygonum perfoliatum L., Flavonoid, 3′-O-methyl-3,4-methylenedioxy ellagic acid, Quercetin- 3-O-glucuronide.

(Nguồn tin: )