Tạp chí

Phân lập và xác định cấu trúc hai hợp chất polyphenol từ củ gấu biển (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Phân lập và xác định cấu trúc hai hợp chất polyphenol từ củ gấu biển (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC

HAI HỢP CHẤT POLYPHENOL TỪ CỦ GẤU BIỂN

Phạm Thanh Bình1, Nguyễn Minh Châu1,2, Trần Thượng Quảng2,

 Nguyễn Hải Đăng1, Nguyễn Tiến Đạt1,*

1Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Viện Kỹ thuật Hoá học, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

*Email: ngtiend@imbc.vast.vn

(Nhận bài ngày 08 tháng 10 năm 2014)

Tóm tắt

Hai hợp chất trans-scirpusin B (1) và (+)-catechin (2) đã được phân lập từ cao chiết phân đoạn nước của củ gấu biển Cyperus stoloniferus Retz. Cấu trúc của chúng được xác định dựa trên số liệu phổ khối phun mù điện tử ESI-MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều 1D-NMR. Đây là lần đầu tiên hai hợp chất này được phân lập từ củ gấu biển Cyperus stoloniferus.

Từ khóa: Củ gấu biển, Cyperus stoloniferus, Trans-scirpusin B, (+)-Catechin.

Summary

Isolation and Structure Determination of two Polyphenols from the Rhizome of Cyperus stoloniferus Retz

A phytochemical investigation of the water-soluble extract of Cyperus stoloniferus Retz. led to the isolation of two compounds trans-scirpusin B (1) and (+)-catechin (2). Their structures were elucidated by spectroscopic methods including ESI-MS and 1D-NMR. These compounds were isolated for the first time from Cyperus stoloniferus.

Keywords: Cyperus stoloniferus Retz, Trans-scirpusin B, (+)-Catechin.

(Nguồn tin: )