Tạp chí

Thành phần hóa học của phần dưới mặt đất cây đạm trúc diệp (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Thành phần hóa học của phần dưới mặt đất cây đạm trúc diệp (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

CỦA PHẦN DƯỚI MẶT ĐẤT CÂY ĐẠM TRÚC DIỆP

Đỗ Thị Hà1,*, Phùng Thanh Long2, Lê Thị Loan1, Nguyễn Thị Thu1,

Lê Vũ Ngọc Hân1, Nguyễn Thị Ngọc Loan1, Phạm Thị Thúy 1, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 11 năm 2014)

Tóm tắt

Định tính sơ bộ thành phần hóa học của phần dưới mặt đất đạm trúc diệp cho thấy sự có mặt của các nhóm chất flavonoid, saponin, tanin, acid amin, đường khử và sterol. Hàm lượng polyphenol tổng số (TPC) trong cao chiết EtOH 70% và các phân đoạn tương ứng được xác định bằng phương pháp đo quang sử dụng thuốc thử Folin–Ciocalteu. Hàm lượng polyphenol tổng số trong cao EtOH 70% là 19,33 ± 1,22; cao dicloromethan (DCM) 53,24 ± 1,36; cao ethyl acetat (EtOAc) 108,26 ± 5,44 và cao nước 13,43 ± 0,56 (mg GAE/g). Từ cao n-hexan và ethyl acetat, hai sterol: daucosterol (1), β-sitosterol (2) và một đường khử: 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd (3) đã được phân lập, trong đó hợp chất 3 lần đầu tiên được công bố từ loài này. Ngoài ra, hợp chất 12 lần đầu tiên phân lập từ phần dưới mặt đất đạm trúc diệp

Từ khóa: Đạm trúc diệp, Polyphenol tổng số, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd.

Summary

Chemical Constituents of the Underground Part of Lophatherum gracile Brongn.

Qualitative investigation of the underground part of Lophatherum gracile Brongn. showed the presence of flavonoid, saponin, tanin, amino acid, reducing sugar and sterol. Total polyphenol content of 70% ethanol extract and fractions were determined by the UV/Vis spectrophotometric method using Folin-Ciocalteu reagent. Content of TPC in 70% ethanol extract and its DCM, EtOAc, and water fractions were 19,33 ± 1,22, 53,24 ± 1,36, 108,26 ± 5,44, and 13,43 ± 0,56 (mg GAE/g, respectively. From n-hexan and ethyl acetate fractions, 2 sterols daucosterol (1), β-sitosterol (2) and 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyd (3) were isolated. This is the first report of compound 13 from the underground part of this species.

Keywords: Lophatherum gracile, Total polyphenol content, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde.

(Nguồn tin: )