Tạp chí

Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid- R1 từ sâm Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Điều chế và thiết lập chất chuẩn notoginsenosid- R1 từ sâm Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

ĐIỀU CHẾ VÀ THIẾT LẬP CHẤT CHUẨN NOTOGINSENOSID-R1

TỪ SÂM VIỆT NAM

 Trần Thị Thu Uyên1, Hà Diệu Ly2, Lê Thị Hồng Vân1,

Dương Hồng Tố Quyên1, Nguyễn Minh Đức1,*,

1Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; 2Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP. Hồ Chí Minh

*Email: ducng@hcm.vnn.vn

(Nhận bài ngày 19 tháng 9 năm 2014)

Tóm tắt

Nghiên cứu này đã chiết xuất và điều chế với lượng hàng gam ba hợp chất ginsenosid quan trọng từ  sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) gồm ginsenosid-Rd, ginsenosid-Re và notoginsenosid-R1 để ứng dụng vào lĩnh vực  nghiên cứu và kiểm nghiệm nhân sâm (Panax ginseng CA. Meyer), sâm Việt Nam và các loài Panax khác. Chất chuẩn notoginsenosid-R1 điều chế từ sâm Việt Nam được thiết lập dựa vào các tiêu chí chất chuẩn gốc theo các dược điển và ISO Guide 35.

Từ khóa: Chất chuẩn đối chiếu; Sâm Việt Nam; Notoginsenosid-R1; ISO Guide 35.

Summary

Preparation and Establishment of the Reference Standard Notoginsenoside – R1 from Panax vietnamensis

Ginsenoside-Rd, ginsenoside-Re and notoginsenoside-R1 were prepared in quantity of grams from Vietnamese ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae) to be applied as reference standards in phytochemical studies and quality control of  Korean ginseng, (Panax ginseng CA. Meyer), Vietnamese ginseng and other Panax spp. The reference standard notoginsenoside-R1 prepared from Vietnamese ginseng was established as primary based on pharmacopoeias and ISO Guide 35 norms

Keywords: Reference standard; Vietnamese ginseng; Panax vietnamensis; Notoginsenoside-R1; ISO Guide 35.

(Nguồn tin: )