Tạp chí

Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách ở Trà Vinh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Bước đầu khảo sát thành phần hóa học trái quách ở Trà Vinh (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC

TRÁI QUÁCH Ở TRÀ VINH

Ngô Quốc Luân1, *, Lê Thị Hồng Phượng1, Đặng Huỳnh Giúp1 và Ngô Khắc Không Minh2

1Đại học Cần Thơ; 2Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM

*Email: ngoquocluan@ctu.edu.vn

(Nhận bài ngày 09 tháng 10 năm 2014)

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần hóa học của cao chiết ethanol từ trái quách được thu hái tại tỉnh Trà Vinh, 4 hợp chất là: β-sitosterol (1), daucosterol (2), lupeol (3) và n-buthyl-O-β-D-fructopyranosid (4) đã phân lập và xác định cấu trúc dựa trên các phương pháp phổ nghiệm (1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC và ESI-MS). Đây là công bố đầu tiên về sự có mặt của chất số 4 trong loài L. acidissima.

Từ khóa: Limonia acidissima, Lupeol, n-Buthyl-O-β-D-fructopyranosid.

Summary

Preliminary Chemical Investigation on the Fruit of Limonia acidissima L. in Tra Vinh Province

Phytochemical study on the ethanol extract of fruit of Limonia acidissima collected in Tra Vinh province resulted in the isolation of four compounds, including β-sitosterol (1), daucosterol (2), lupeol (3) and n-buthyl-O-β-D-fructopyranoside (4). The structures of these compounds have been elucidated by spectral analyses (1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, and ESI-MS). This is the first report on the presence of compound 4 in the plant L. acidissima.

Keywords: Limonia acidissima, Lupeol, n-Buthyl-O-β-D-fructopyranoside.

(Nguồn tin: )