Tạp chí

Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương Cá sấu hoa cà trên mô hình tăng acid uric máu thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

Khảo sát tác dụng tăng lực và tác dụng của cao xương Cá sấu hoa cà trên mô hình tăng acid uric máu thực nghiệm (Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 6/2014)

KHẢO SÁT TÁC DỤNG TĂNG LỰC VÀ TÁC DỤNG CỦA CAO XƯƠNG CÁ SẤU HOA CÀ TRÊN MÔ HÌNH TĂNG ACID URIC MÁU THỰC NGHIỆM

Trần Thị Minh Tâm1, Nguyễn Thị Thu Hương2, Trần Văn Năm3, Nguyễn Minh Đức1,*

1Đại học Y Dược TP. HCM, 2Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. HCM,

3Viện Y Dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh

* Email: ducng@hcm.vnn.vn

(Nhận bài ngày 28 tháng 9 năm 2014)

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng tăng lực của cao xương cá sấu hoa cà trên hai mô hình chuột bơi kiệt sức Brekhman và mô hình chuột bơi trong bể bơi có thể điều chỉnh tốc độ dòng, đồng thời khảo sát ảnh hưởng của cao xương cá sấu hoa cà lên hàm lượng acid uric máu trên mô hình gây tăng acid uric cấp và mạn ở chuột nhắt trắng bằng kali oxonat. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở liều 1,89 g/kg và 3,78 g/kg, cao xương cá sấu hoa cà có tác dụng tăng lực và hạ acid uric máu trên thực nghiệm.

Từ khóa:  Cao xương cá sấu hoa cà, Tác dụng tăng lực, Tác dụng hạ acid uric máu.

Summary

Experimental Study on Strengthening and Anti-hyperuricemic Effects of Crocodile Bone Glue in Mice

This study was carried out to investigate the strenthening effect of glue from Crocodylus siamensis Bone on the forced swimming capacity of mice using Brekhman swimming mice model and  an adjustable - current water pool, together with its antihyperuricemic effect in acute and chronic hyperuricemic model induced by potassium oxonate. Results of the study showed that crocodile bone glue at doses of 1,89 g/kg and 3,78 g/kg had strenthening and antihyperuricemic effects.

Keywords: Crocodile bone glue Crocodylus siamensis, Strenthening effect, Anti-hyperuricemic effect.

(Nguồn tin: )