Tạp chí

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cây giống, phương thức trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây đảng sâm ở Việt Nam tại Kon Tum

Cây giống đảng sâm Việt Nam được sản xuất bằng các phương pháp khác nhau như nuôi cấy mô, gieo hạt, từ củ và mầm củ, được trồng thuần và trồng xen. Kết quả trồng khảo nghiệm cho thấy: tỷ lệ sống sau 90 ngày của cây giống nhân giống từ hạt giữa trồng thuần và trồng xen không có sai khác nhiều

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CÂY GIỐNG, PHƯƠNG THỨC TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT

CỦA CÂY ĐẢNG SÂM VIỆT NAM TẠI KON TUM

Đoàn Trọng Đức1, Trần Văn Minh2,*

1Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Chuyển giao Công nghệ Kon Tum;

2Trường ĐH Quốc Tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

*Email: drminh.ptntd@yahoo.com

(Nhận bài ngày 19 tháng 5 năm 2015)

Tóm tắt

Cây giống đảng sâm Việt Nam được sản xuất bằng các phương pháp khác nhau như nuôi cấy mô, gieo hạt, từ củ và mầm củ,  được trồng thuần và trồng xen. Kết quả trồng khảo nghiệm cho thấy: tỷ lệ sống sau 90 ngày của cây giống nhân giống từ hạt giữa trồng thuần và trồng xen không có sai khác nhiều. Cây trồng từ củ có tỷ lệ sống cao nhất và cây trồng từ mầm củ có tỷ lệ sống thấp nhất. Trong điều kiện trồng thuần và trồng xen: Cây nhân giống từ củ có các chỉ tiêu sinh trưởng vượt trội hơn so với cây nhân giống từ hạt, từ mầm củ và từ  nuôi cấy mô. Với kết quả năng suất thực thu cho thấy: Trồng cây nhân giống từ củ cho năng suất cao. Trồng cây nhân  giống từ nuôi cấy mô sạch bệnh, tăng hệ số nhân giống. Cây nuôi cấy mô và cây nhân giống từ hạt có năng suất không sai khác. Cây nhân giống  từ mầm củ cho năng suất thấp nhất trong các điều kiện trồng khảo nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể mở rộng vùng nguyên liệu đảng sâm bằng sử dụng cây nhân giống bằng  nuôi cấy mô và bằng củ đạt hiệu quả cao hơn cây từ hạt và cây nhân giống từ mầm củ.

Từ khóa: Đảng sâm, Nhân giống, Nuôi cấy mô, Củ, Mầm củ, Hạt.

Summary

Study on Influence of Breeder Plants and  Cultivation Methods on Growth, Development and Yield of Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. Cultivated in Kon Tum

The influence of breeder plants and cultivation methods on growth, development and yield of Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. was studied. The breeder plants were produced by different methods such as tissue culture, seed sowing, tuber and tuber shoot for cultivation of monocroping (MC) or intercropping (IC). The results showed that the survival of seedlings was not significantly different between MC and and IC. The survival of tuber plantlets was highest. The tuber shoots gave the lowest survival in comparison to seedlings and in vitro plantlets. In the conditions of MC and IC, almost all plant growth parameters by tuber plantlets were better than by in vitro plantlets, seedling and tuber shoots.

As for the yield harvested: Tuber plantlets gave the highest yield. Diseases were significantly less with cultivation by in vitro plantlets, which increased the coefficient of propagation. In vitro plantlets and seedlings were similar in harvested yield, tuber shoots gave the lowest yield in our experimental conditions.

Keyword: Dang sam, Breeding, Tissue culture, Tuber, Tuber shoot, Seed.

(Nguồn tin: )