Tạp chí

PHYTOSTEROL và TRITERPEN phân lập từ cận n-HEXAN cây mễ tử liễu

Lần đầu tiên thành phần hóa học của cây mễ tử liễu (Polygonum plebeium R. Br.) thu hái ở Việt Nam được nghiên cứu. Sáu hợp chất bao gồm acid montanic (1), β-sitosterol (2), stigmasterol (3), lupeol (4), acid betulinic (5), daucosterol (6) đã được phân lập từ cặn chiết n-hexan của cao chiết cồn 90% toàn cây này. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm MS, NMR và các dữ kiện phổ NMR đã công bố.

PHYTOSTEROL VÀ TRITERPEN PHÂN LẬP TỪ CẶN n-HEXAN

CÂY MỄ TỬ LIỄU

Trần Thanh Hà1,2,*, Nguyễn Văn Đậu2, Nguyễn Minh Khởi1, Đỗ Thị Hà1

1Viện Dược liệu;

2Khoa Hoá Học- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội

*Email: thanhha.tran889@gmail.com

(Nhận bài ngày 20 tháng 5 năm 2015)

Tóm tắt

Lần đầu tiên thành phần hóa học của cây mễ tử liễu (Polygonum plebeium R. Br.) thu hái ở Việt Nam được nghiên cứu. Sáu hợp chất bao gồm acid montanic (1), β-sitosterol (2), stigmasterol (3), lupeol (4), acid betulinic (5), daucosterol (6) đã được phân lập từ cặn chiết n-hexan của cao chiết cồn 90% toàn cây này. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm MS, NMR và các dữ kiện phổ NMR đã công bố.

 Từ khóa: Cây mễ tử liễu, Polygonum plebeium, Lupeol, Daucosterol, Stigmasterol, Acid betulinic.

Summary

Phytosterols and Triterpenes from the Rhizome of Polygonum plebeium R. Br. in Vietnam

The first study on the phytochemistry of Polygonum plebeium R. Br. growing in Vietnam has been done. Six compounds: montanic acid (1), β-sitosterol (2), stigmasterol (3), lupeol (4), betulinic acid (5) and daucosterol (6) were isolated from the n-hexane fraction of 90% aqueous ethanol extract of the rhizome of Polygonum plebeium. The structures of these compounds were identified on the basis of NMR, MS spectral analysis and in comparison with those of published NMR data.

Keywords: Polygonum plebeium, Lupeol, Daucosterol, Stigmasterol, Betulinic acid.

(Nguồn tin: )