Tạp chí

SAPONIN TRITERPENOID phân lập từ cây thường xuân thu hái tại Lâm Đồng

Từ lá cây thường xuân (Hedera helix Linné) thu hái tại Lâm Đồng, hai hợp chất saponin triterpenoid là taurosid G1 (1) và taurosid H2 (2) đã được phân lập. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều, hai chiều (1D, 2D-NMR) và so sánh với các dữ liệu phổ đã được công bố.

SAPONIN TRITERPENOID PHÂN LẬP TỪ CÂY THƯỜNG XUÂN THU HÁI TẠI LÂM ĐỒNG

Trần Thị Diệu Ái1, Hồ Việt Đức2, Lê Tuấn Anh3, Nguyễn Thị Hoài2,*

1Trường Đại học Khoa học Huế; 2Trường Đại học Y Dược Huế

3Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị - Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung

*Email: hoai77@gmail.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 3 năm 2015)

Tóm tắt

Từ lá cây thường xuân (Hedera helix Linné) thu hái tại Lâm Đồng, hai hợp chất saponin triterpenoid là taurosid G1 (1) và taurosid H2 (2) đã được phân lập. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều, hai chiều (1D, 2D-NMR) và so sánh với các dữ liệu phổ đã được công bố.

Từ khóa: Hedera helix Linné, Triterpenoid saponin, Taurosid G1, Taurosid H2.

Summary

Triterpenoid Saponins Isolated from Hedera helix Linné in Lam Dong Province

Chemical investigation of the leaves of Hedera helix collected from Lam Dong province (Vietnam) yielded two triterpenoid saponins, tauroside G1 (1) and tauroside H2 (2). Their structures were determined by using one and two dimensional NMR in addition to comparison with those of literature data.

Keywords: Hedera helix Linné, Triterpenoid saponins, Tauroside G1, Tauroside H2.

(Nguồn tin: )